ALGEMENE VOORWAARDEN
IVY WORKS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software en de advies- en/of consultancy werkzaamheden die IVY works aan klanten en gebruikers aanbiedt.

IVY works is de Nederlandse geautoriseerde reseller van de door Cognisess Ltd. ontwikkelde software. Met deze software kan het neurowelzijn van werknemers en/of kandidaten in kaart worden gebracht. Daarnaast kunnen de klant, werknemers en/of kandidaten de resultaten en voortgang inzien via de rapporten. Klanten kunnen vervolgens data analyses (laten) uitvoeren om zicht op kandidaat, werknemer, teams en organisatie te krijgen.

Door gebruik te maken van de software gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de voorwaarden die Cognisess stelt bij het gebruik van het platform.

Deze algemene voorwaarden kunnen gedownload en geprint worden.

1.             Definities

Account:                                 De door de Klant beheerde omgeving binnen de Software, waartoe de Klant en de door hem aangewezen Gebruiker(s), toegang verkrijgen na het invoeren van de Inloggegevens, en waar de Klant en/of Gebruiker(s) Gegevens kunnen inzien en invoeren;

Advies:                                    de door IVY works te verrichten advies en/of consultancy werkzaamheden, zoals omschreven in de Overeenkomst;

Algemene Voorwaarden:       deze algemene voorwaarden van IVY works, waaronder begrepen de TAC, die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;

Cognisess:                               Cognisess Ltd, opgericht en geregistreerd in Engeland onder nummer 07505129, statutair gevestigd te Bath BA2 4BQ, Verenigd Koninkrijk, aan 10 Argyle St;

Terms and Conditions (TaC):                               the Terms and Conditions, waaronder begrepen een privacy policy, van Cognisess die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst, hier te raadplegen;

Gebruiker:                              een natuurlijke persoon die door de Klant geautoriseerd is om zich via het Account toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van (onderdelen van) de Software, waaronder werknemers en/of kandidaten;

Gegevens:                               alle gegevens, data en informatie die de Klant en/of de Gebruiker via zijn Account in de Software invoert;

Inloggegevens:                       een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant en/of de Gebruiker toegang verkrijgen tot het Account en daarmee toegang verkrijgen tot de Software;

IE-rechten:                              alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, modelrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en sui generis-rechten;

IVY works:                              organisatie adviesbureau en de exploitant van de Software, te weten IVY works B.V. Statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (5041 SB) Tilburg aan de Burgemeester Brokxlaan 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70819637;

Klant:                                      de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met IVY works voor het afnemen van de Software bij IVY works;

Overeenkomst:                      de overeenkomst tussen de Klant en IVY works, onder meer bestaande uit deze Algemene Voorwaarden en de TAC;

Rapporten:                             alle binnen de Software beschikbaar gemaakte informatie, zoals beeld- en geluidsmateriaal, video’s, afbeeldingen en teksten, alsmede rapporten, grafieken, tabellen, diagrammen, testresultaten, gebruiksdata en overzichten die met gebruikmaking van de Gegevens worden vervaardigd;

Software:                                de door Cognisess ontwikkelde software, waartoe de Klant en/of de Gebruiker door middel van de Inloggegevens toegang verkrijgen en waar zij Gegevens kunnen invoeren en Rapporten kunnen laten vervaardigen;

Website:                                 de website www.ivyworks.nl en de onderliggende pagina’s.

2.             Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, alle rechtsverhoudingen tussen IVY works en de Klant en al het gebruik van de Software door de Klant en/of Gebruikers. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 • Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 • IVY works is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. De Klant zal regelmatig, in ieder geval eenmaal per kwartaal, op de Website controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd of aangevuld. Wanneer de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van de Software te staken. Bij voortgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de Website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.
 • Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de TAC geldt de volgende rangordeverdeling:
 1. TAC;
 2. Algemene Voorwaarden

3.        Software, Advies en beschikbaarheid

3.1.      Met de Software kunnen Gebruikers hun neurowelzijn beoordelen, kunnen

Gebruikers hun cognitieve prestaties en de emotionele intelligentie verbeteren en kunnen de Klant en/of de Gebruikers Rapporten aanmaken en inzien. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden verleent IVY works de Klant en de Gebruikers voor deze doelen een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet- overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Software.

3.2.      IVY works doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Software en/of het

Advies zorgvuldig en in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures wordt verleend. IVY works verleent de Software en/of het Advies op grond van een inspanningsverplichting, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

4.        Account en Gebruikers

4.1.      Om gebruik te kunnen maken van de Software dient de Klant een Account aan te

maken. De Klant kan voor de Gebruikers Accounts aanmaken. De Klant garandeert dat de Software uitsluitend wordt gebruikt binnen haar eigen organisatie en/of door derden in het kader van relatie met de Klant, uitsluitend met expliciete (schriftelijke) toestemming daartoe van de Klant.

4.2.      De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra

de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient de Klant IVY works daarvan direct in kennis te stellen, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door de Inloggegevens te wijzigen.

4.3.      De functionaliteiten van de Software zijn afhankelijk van de rol van de Klant en/of

Gebruiker en kunnen derhalve voor een Klant anders zijn dan voor Gebruikers.

De Klant is altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Software  door de Klant, de Gebruikers en/of derden via het Account van de Klant en/of de Gebruiker. De Klant vrijwaart IVY works voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Software via het Account van de Klant en/of Gebruiker.

4.4       De Klant garandeert dat de Gebruikers de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen accepteren en dat zij in overeenstemming zullen handelen met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

5.        Gebruik van de Software

5.1       De Klant garandeert dat hij en/of de Gebruiker bij het gebruik van de Software:

 1. maatregelen neemt tegen virussen, trojan horses, andere vormen van computercriminaliteit en/of (ander) onrechtmatig gebruik door de Klant, Gebruiker(s) en/of derden;
 2. zelf en/of via zijn Gebruiker(s) geen virussen, trojan horses, malware of andere kwaadaardige code of bestanden zal verspreiden dan wel spam-berichten zal verzenden;
 3. geen handelingen zal verrichten die op enigerlei wijze leiden tot storingen of die opeen andere wijze nadelige gevolgen hebben voor de werking van de Software;
 4. geen (IE-)rechten van derden zal schenden dan wel op enigerlei andere wijze onrechtmatig en/of strafbaar zal handelen
 5. op geen enkele manier de belangen, reputatie en/of goede naam van IVY works zal schaden, te bepalen door IVY works;
 6. in overeenstemming zal handelen met de Overeenkomst;

5.2       Indien IVY works weet of vermoedt dat de Klant en/of een Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 5.1, is IVY works gerechtigd instructies aan de Klant te verstrekken die de Klant dient op te volgen. Tevens is IVY works gerechtigd de toegang tot de Software (tijdelijk) op te schorten. De betalingsverplichting van de Klant blijft in dergelijke gevallen onverminderd van kracht.

6.        Betaling

6.1       De prijzen voor het gebruik van de Software, trainingen en advies zijn opgenomen in een offerte. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders is vermeld.

6.2       IVY works is gerechtigd om per kalenderjaar de geldende prijzen aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, dient de Klant de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen uiterlijk één (1) maand voordat de prijswijziging ingaat, tenzij de wijziging kleiner is dan of gelijk is aan de jaarlijkse indexering van de Nederlandse consumentenprijzen.

6.3       Behoudens voor zover tussen Partijen anders overeengekomen, worden de door de Klant verschuldigde bedragen van actieve Accounts en overige advies/trainingsdiensten per maand gefactureerd. De berekening van IVY works is bindend, tenzij de Klant kan aantonen dat deze feitelijk onjuist is. Onder actieve Accounts wordt verstaan: alle Accounts van de Gebruikers die werknemers zijn van de Klant, ongeacht of deze werknemers de Software hebben gebruikt. Daarnaast is de Klant voor iedere Account dat voor een kandidaat wordt aangemaakt, eenmalig een vergoeding verschuldigd.

6.4       Betaling door de Klant geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders

overeengekomen in de Overeenkomst of anders op de factuur is vermeld.

6.5       Indien IVY works na het verstrijken van deze termijn geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de Klant met onmiddellijke ingang in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is, is de Klant de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd.

6.6       Indien de Klant na een aanmaning of ingebrekestelling nog in gebreke blijft met de betaling van de vordering, kan IVY works besluiten het innen van de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle door IVY works in verband met de te late betalingen gemaakte kosten, zoals de kosten voor de procedure en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, alsmede de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,= exclusief BTW.

6.7       Klachten in verband met facturen en/of de Software schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

7.        IE-rechten

7.1       De IE-rechten die verband houden met de Software en/of de Rapporten, zijn eigendom van IVY works en/of haar licentiegevers, zoals Cognisess. Niets in de Overeenkomst strekt ter overdracht van enig IE-recht aan de Klant.

7.2       Het is de Klant en/of de Gebruiker niet toegestaan (delen van) de Software te wijzigen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te reproduceren, te decompileren, of reverse engineering toe te passen. Daarnaast is het de Klant en/of de Gebruiker niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (op het gebruik) van de Software te verwijderen en/of te omzeilen.

8.        Garanties en vrijwaring

8.1       Elk gebruik van de Software en/of opvolging van een Advies is voor risico en verantwoordelijkheid van de Klant. IVY works is niet aansprakelijk voor verlies van, schade aan, onnauwkeurigheden in en/of onvolledigheid van de Gegevens, Advies en/of de Rapporten. In het bijzonder garandeert IVY works niet dat het gebruik van de Software en/of het opvolgen van Advies bepaalde resultaten zal opleveren.

8.2       De Klant aanvaardt dat de Software alleen de functionaliteiten en eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het moment van terbeschikkingstelling (“as is”). IVY works sluit uitdrukkelijke en impliciete garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit. In het bijzonder garandeert IVY works niet dat de Software vrij van gebreken is en zonder onderbrekingen zal werken. Het niet of gebrekkig functioneren van de Software kan (onder andere) worden veroorzaakt door een storing in de internet- of telefoonverbinding, verouderde browsers, virussen of fouten/gebreken.

8.3       IVY works is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van de Klant en/of Gebruikers, waaronder begrepen (mobiele) apparatuur (zoals tablets, laptops en desktops). IVY works is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

8.4       De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder begrepen controle mechanismen, het gebruik van de Software, de invoer van Gegevens alsmede voor de wijze waarop de resultaten van de Software, met inbegrip van de Rapporten, worden gebruikt. De Klant is daarnaast verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de Gebruikers, ongeacht of er sprake is van een gezagsverhouding tussen de Klant en deze Gebruikers.

9.        Privacy

9.1       De persoonsgegevens die IVY works ontvangt in het kader van de Overeenkomst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement van IVY works en de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.      Duur en beëindiging

10.1     De Overeenkomst vangt aan op het moment dat IVY works met de uitvoering van de Overeenkomst begint en wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Abonnementen worden per jaar afgesloten, tenzij anders overeengekomen in het contract.

10.2     Zowel IVY works als de Klant kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor beëindigen van het contract.

10.3     Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, wanneer

 1. surseance van betaling door de andere partij en/of Cognisess wordt aangevraagd c.q. wordt verleend;
 2. het faillissement van de andere partij en/of Cognisess wordt aangevraagd c.q. wordt verleend;
 3. de andere partij en/of Cognisess besluit tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van zijn bedrijf, of tot gehele of gedeeltelijke (tijdelijke) staking van zijn onderneming.

10.4     In aanvulling op de andere (rechts)middelen die IVY works kan inroepen, is IVY works altijd gerechtigd om de toegang van de Klant en/of Gebruikers tot de Software te beperken of te blokkeren, een Account tijdelijk of blijvend te verwijderen en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, wanneer:

 1. de Klant in strijd handelt met de Overeenkomst;
 2. IVY works van mening is dat het handelen van de Klant en/of de Gebruiker aansprakelijkheid aan hemzelf, IVY works of aan derden kan toebrengen. IVY works is niet aansprakelijk voor de schade die kan ontstaan door het beperken of blokkeren van de toegang tot de Software, dan wel de ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Indien op enig moment bij een ontbinding als bedoeld in artikel 10.3 of 10.4 prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al door de Klant zijn ontvangen, worden deze prestaties en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Klant niet ontbonden, tenzij de Klant kan bewijzen dat IVY works in verzuim is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door IVY works zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

10.5     Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Klant en/of de Gebruiker om de Software te gebruiken.

11.      Aansprakelijkheid

11.1     De totale aansprakelijkheid van IVY works jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het totaal van de door de Klant in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit op grond van de Overeenkomst betaalde vergoedingen (exclusief BTW), met een maximum van EUR 1.500,=.

11.2     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van IVY works aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Overeenkomst.

11.3     Iedere aansprakelijkheid van IVY works voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van

aanspraken van derden, is uitgesloten.

11.4     De genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van IVY works zijn niet van toepassing ingeval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van IVY works.

11.5     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IVY works meldt. Wanneer de Klant een natuurlijk persoon (consument) is, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen IVY works door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Wanneer de Klant geen consument is, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen IVY works door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.      Diverse bepalingen

12.1     IVY works is gerechtigd haar rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden, dan wel derden in te schakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren.

12.2     Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2     Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de Overeenkomst, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Zeeland-West-Brabant.